Team Israele

Israel Bowling Federation

Dekel Yzhak
Dekel Yzhak
Rubinstein Shahaf
Rubinstein Shahaf
Players
Duanis  Hana
Duanis Hana
Eliav  Adva
Eliav Adva
 

Hershkovitz Pinchas Sorin
Hershkovitz Pinchas Sorin Head of Delegation

 

OFFICIAL

SUPPORTER

 

Zita Yehiav Havazelet supporter

Rubinstein Talya Avishag – supporter

Israel Bowling Federation

Dekel Yzhak
Dekel Yzhak
Rubinstein Shahaf
Rubinstein Shahaf
Players
Duanis  Hana
Duanis Hana
Eliav  Adva
Eliav Adva
 

Hershkovitz Pinchas Sorin
Hershkovitz Pinchas Sorin Head of Delegation

 

OFFICIAL

SUPPORTER

 

Zita Yehiav Havazelet supporter

Rubinstein Talya Avishag – supporter